Rekisterinpitäjä

Enerzia Koulutus ja Viestintä


Yhteyshenkilö

Eila Lokka


Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eila Lokka, p. 050 575 1073.
 

Rekisterin nimi

Enerzia Koulutuksen ja Viestinnän asiakas- ja markkinointirekisteri.
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen.


Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Rekisterin tietosisältö:

 • Nimi
 • Titteli / tehtävä yrityksessä
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
 • Yhteydenpidon / asiakassuhteen tila, esim. soitettu, lähetetty sähköpostia, olemassa oleva asiakas

 

Tietolähteet

Rekisteriin on kerätty ja kerätään tietoja asiakkaiden itse ne kertomalla, luovuttamalla käyntikorttinsa, asiakkaiden Enerzialle lähettämistä sähköposteista sekä yrityksen luovuttaessa suostumuksellaan tietonsa uutiskirjeen / oppaan tilaamalla.

Tietojen luovutukset

Enerzia Koulutus ja Viestintä luovuttaa asiakastietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa eikä toiselle osapuolelle ilman asianomaisen lupaa
Henkilötietojen säilytysaika

Kymmenen vuotta.

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti

käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ja salasanoilla ja yrittäjän omissa lukituissa toimitiloissa. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
Ratapihantie 9
00521 Helsinki
P. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi